Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
ul. Sołecka 52
05-400 Otwock

NIP 532-16-63-818
REGON 013302449

Kancelaria

Sekretariat

Czynne:

poniedziałek od 9:00 do 17:00

wtorek-piątek od 8:00 do 16:00
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

tel. 22 788-90-13

tel. 22 788-90-27

fax. 22 788-90-13

e-mail: sekretariat@pinbotwock.pl

ePUAP: strona ePUAP, skrzynka /PINBOtwock/SkrytkaESP.
Skorzystaj z
pomocy

Bezpośredni odnośnik do dokumentu

Po kliknięciu w ww. „odnośnik do dokumentu”, po kliknięciu w „załatw sprawę” i zalogowaniu się na platformę e-puap należy w rubryce: „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo”, wpisać lub wkleić po skopiowaniu: „Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku”.

Inspektorzy prowadzący daną sprawę odbierają połączenia telefoniczne w poniedziałek wyłącznie w godzinach od 9:30 do 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:30 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Dostarczanie korespondencji do urzędu możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP oraz bezpośrednio w kancelarii urzędu tj. w poniedziałek w godzinach od 9:00 do 17:00; od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
(z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Informuje, że zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
w brzmieniu obowiązującym od 5.10.2021 r. – podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie (bezpośrednio w kancelarii lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych (za pośrednictwem e-PUAP). Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania (e-maile) wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, podania), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) opatrzone własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów z wyjątkiem wystąpień, dotyczących uzyskania informacji publicznej nieprzetworzonej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Otwocku, nie udzieli odpowiedzi.

Lista teleadresowa pracowników
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku

L.p.

Numer telefonu

1

Kierownik
Pan Wiktor Kuśmirek

powiatowy.inspektor@pinbotwock.pl

22 788-90-13

22 788-90-27

601 917 932

2

z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pani Katarzyna Iwaszkiewicz

k.iwaszkiewicz@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 23

22 788-90-27 wew. 23

3

Pani Magdalena Łukomska

m.lukomska@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 25

22 788-90-27 wew. 25

4

Pan Damian Jarosiewicz

d.jarosiewicz@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 26

22 788-90-27 wew. 26

5

Pan Krzysztof Jezierski

k.jezierski@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 24

22 788-90-27 wew. 24

6

Pani Monika Chmurzyńska

m.chmurzynska@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 24

22 788-90-27 wew.24

7

Wnioski o pozwolenie na użytkowanie
Zawiadomienia o zakończeniu budowy

Pani Karolina Witkowska

k.witkowska@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 25

22 788-90-27 wew. 25

517 921 221

8

Główny Księgowy

Pani Marzena Madej

m.madej@pinbotwock.pl

22 788-90-13 wew. 27

22 788-90-27 wew. 27

Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować mailowo na adres: iod@pinbotwock.pl


11a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w Otwocku
ul. Sołecka 52
05-400 Otwock

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku
inż. Wiktor Kuśmirek
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

 

 

 


.

.