Ogłoszenie z dn. 24/10/2022

Ogłoszenie z dn. 12/10/2022

Informujemy, że awaria telefonów została usunięta.

Aktualne numery telefoniczne do urzędu:

22 788-90-13

22 788-90-27

503-007-401

Ogłoszenie z dn. 10/10/2022

Z uwagi na awarię telefonów stacjonarnych podajemy numer telefonu do kontaktu z urzędem 503 007 401

Ogłoszenie

Zmiany – komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z dniem 5 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która dotyczy między innymi art. 63 paragraf 1.

Zmieniły się zatem przepisy dotyczące składania podań – żądań, wyjaśnień, odwołań i zażaleń.

Od dnia 5 października 2021r., zgodnie ze znowelizowanym art. 63 paragraf 1 Kodeksu postępowania administracyjnego składanie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń) na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest niedopuszczalne, wobec powyższego tak wniesione podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) pozostawia się bez rozpoznania.

Podania w formie elektronicznej (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone wyłącznie na adres do doręczeń elektronicznych, którym w przypadku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku jest adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /PINBOtwock/SkrytkaESP

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail podany na niniejszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

Ogłoszenie - Dni wolne 2021/2022

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. tut. Inspektorat będzie zamknięty, w związku z zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr 4/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku w zamian za święta przypadające w sobotę tj. 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

 

Ogłoszenie z dn. 15/07/2021

       Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) stosując się do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znak ZSPU.440.50.2019.I.MB/120364 z 16 kwietnia 2021r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku spełnił obowiązek informacyjny, przesyłając klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przy piśmie z dnia 20 maja 2021 r.

Ogłoszenie z dn. 25/02/2021

Ogłoszenie

W związku z zarządzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku Nr 11/2020 z dnia 31 Lipca 2020r.

W dniu 24 grudnia 2020r Inspektorat będzie zamknięty, w zamian za dzień wolny przypadający w dniu 26 grudnia.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Ogłoszenie

Informacja dla stron i uczestników postępowań administracyjnych oraz osób wnioskujących o wszczęcie postępowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku, związana ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.

W dniu 16 maja 2020r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875). W ustawie tej znalazły się zapisy, które są szczególnie istotne wobec wcześniejszych uregulowań, zawartych w ustawie z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 15zzr i art. 15zzs ww. ustawy z dnia 31 marca 2020r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, tj. od dnia 31 marca 2020r., bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, a także bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 oraz ust. 6 i 7 ww. ustawy z dnia 14 maja 2020r. terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego, a także terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych, których bieg nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na podstawie ww. art. 15zzr i art. 15zzs, rozpoczynają bieg, a w przypadku zawieszonych biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Zatem w świetle powyższego rozpoczęcie biegu terminów administracyjnych jak i dalszy ich bieg, mają swój początek od dnia 23 maja 2020r.

Oznacza to, że w przypadku gdy na jakiś podmiot nałożony został obowiązek wykonania określonych czynności (np. sporządzenia oceny technicznej lub wykonania określonych robót budowlanych) w określonym w postanowieniu lub decyzji terminie, to:

w przypadku, gdy nastąpiło to po 31 marca 2020r. – bieg terminu rozpoczyna się od 23 maja 2020r. (ponieważ nie mógł on rozpocząć się w okresie od dnia 31 marca 2020r. do dnia 22 maja 2020r.),
w przypadku zaś, gdy nastąpiło to przed 31 marca 2020r. – bieg terminu został zawieszony na okres od dnia 31 marca 2020r. do dnia 22 maja 2020r., a jego dalszy bieg rozpoczyna się od 23 maja 2020r.

Identycznie sprawa wygląda w przypadku terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych, tzn. rozpoczęcie biegu tych terminów jak i dalszy ich bieg mają swój początek od 23 maja 2020r., a zatem np. w przypadku uprawnienia strony postępowania administracyjnego do złożenia odwołania od decyzji, które przysługuje w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, to:

w przypadku, gdy doręczenie to nastąpiło po 31 marca 2020r. – bieg 14-dniowego terminu do złożenia odwołania rozpoczyna się od dnia 23 maja 2020r.,
w przypadku, gdy doręczenie to nastąpiło przed 31 marca 2020r. – bieg 14-dniowego terminu do złożenia odwołania został zawieszony na okres od dnia 31 marca 2020r. do dnia 22 maja 2020r., a jego dalszy bieg rozpoczyna się od 23 maja 2020r.

Ogłoszenie

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Inspektoratu i naszych pracowników, podjąłem decyzję o zmianach w sposobie przyjęć interesantów.
Informuję, że z dniem 18 marca 2020r. :

wyłączamy bezpośrednią obsługę klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie Inspektoratu,
wstrzymujemy wyjazdy kontrolne,
podania, zgłoszenia i zawiadomienia będzie można włożyć do pudła umieszczonego przed wejściem do Inspektoratu
w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco. Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności osobistego stawiennictwa, zapoznania się z aktami sprawy oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w terminie zamknięcia/wyłączenia bezpośredniej obsługi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku, będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania.

OD
17 MARCA 2020R.
DO ODWOŁANIA
PRZYJMOWANIE PODAŃ, PISM I DOKUMENTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W SEKRETARIACIE
W GODZINACH
PONIEDZIAŁEK 9.00 – 13.00
WTOREK – PIĄTEK 8.00 – 12.00
!!! KOMUNIKAT O OGRANICZONYM ZAKRESIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW !!!
Od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania, wprowadza się ograniczony zakres przyjęć interesantów. W tym okresie nie będzie możliwości zapoznawania się z aktami sprawy i kontaktowania się bezpośrednio z inspektorami prowadzącymi sprawy. W sprawach nie cierpiących zwłoki istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, e-mail lub faxem.
Telefon do kontaktu: 22 788-90-13
Fax: 22 788-90-13
sekretariat@pinbotwock.pl

 

Ogłoszenie

27 grudzień 2019 dzień wolny
1.Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców nudynków w związku z sezonem grzewczym 2018/2019.

ZARZĄDZENIE NR 7

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U.
poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1) 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ STANU

MICHAŁ DWORCZYK

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
KOMUNIKAT
Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie ziomwym.

Ogłoszenie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku poszukuje pilnie osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego do wykonania oceny technicznej wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy p. poż. dotyczącej zamontowania podwójnych drzwi w lokalu nr 17 budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. J. Lennona 5 w Otwocku.

Oferty proszę kierować na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Sołecka 52, 05-400 Otwock lub składać w kancelarii ww. organu do dnia 31 marca 2018 r.

Ogłoszenie

Niniejszym informujemy, iż w dniu 05.12.2017r., o godz. 10.00. nastąpi wprowadzenie na budowę i przekazanie placu budowy wykonawcy robót w celu wykonania zastępczego polegającego na „rozbiórce części wykopu szerokoprzestrzennego przez zasypanie zlokalizowanego w Otwocku u zbiegu ulic Andriollego, Powstańców Warszawy, Staszica z zabezpieczeniem terenu – Zadanie nr I oraz Zadanie nr II, dz. nr ew. 164/2, 201/7, 169/2, 169/3, 206/3, 201/7, 164/3, 165, 166 obr. 43”.
Prosimy o obecność właścicieli/użytkowników wieczystych/władających wyżej wymienionych nieruchomości w celu udostępnienia terenu.

Ogłoszenie 1: zabezpieczenie wykopu szerokoprzestrzennego w Otwocku

Ogłoszenie 2: rozbiórka części wykopu szerokoprzestrzennego w Otwocku

Ogłoszenie o przetargu dot. rozbiórki części wykopu szerokoprzestrzennego przez zasypanie w Otwocku u zbiegu ulic Andriollego, Powstańców Warszawy, Staszica znak PINB.ZP/001/17: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6e44b82a-0631-41e6-9a68-63b947a17507

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3-11-2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6-11-2017

SIWZ z załącznikami nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SIWZ-
załącznik nr 9 decyzja PINB
zalacznik nr 10 do SIWZ mapa
Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu PINB.ZP/001/17

zaproszenie do składania ofert